Vorige week heeft het college van B&W het langverwachte integraal beledskader sociaal domein naar de adviesraden gestuurd. Dat is de laatste stap voordat het wordt vastgesteld en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Hoewel de Gemeenteraad en de adviesraden nog hun zegje moeten doen, stuurde het college alvast een ronkend persbericht van 3 pagina's de wereld in, Dat persbericht roept al de nodige vragen op. Aangezien de inleidende beschietingen voor de behandeling in de raad in december blijkbaar al begonnen zijn Is hier alvast onze eerste reactie op het persbericht: GroenLinks is van mening, dat als de gemeente teveel afwentelt op zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de inwoners, het misschien in eerste instantie wel geld oplevert, maar het risico in zich draagt, dat dit uiteindelijk als een boemerang op de Veenendaalse gemeenschap terugkomt.

Het lijkt wel of de woorden ‘de beweging van zwaardere naar lichtere zorg’ het nieuwe toverwoord is voor het sociale domein. Want dat zou goedkoper zijn en waarom zou je een zware vorm van ondersteuning en zorg inzetten, als de lichtere vorm voldoende is. Logisch, toch? Jazeker, maar laten we niet vergeten, dat het beginsel ‘Streng aan de poort’ al heel lang uitgevoerd wordt. Dus valt er nog wel heel veel op deze manier te bezuinigen? Is dat op cijfers gebaseerd? Vervolgens wordt er een plan opgesteld een breed collectief aanbod voor ondersteuning te ontwikkelen. Zijn er gegevens beschikbaar waaruit blijkt, dat deze vorm van ondersteuning beantwoordt aan een behoefte vanuit cliënten of bestaat er bij de gemeente de behoefte om dit te doen zuiver en alleen uit financieel oogpunt? En wie worden daar dan naast Veens, de welzijnsorganisatie en Centrum voor Jeugd en Gezin bij betrokken? Ook dit project, als je het al moet doen, kan alleen slagen als er breed samengewerkt wordt. Er wordt nu al bij cliënten beknibbeld op het aantal dagdelen voor dagbesteding, terwijl dat juist de plek is waar mensen - ieder op zijn/haar eigen manier- kunnen participeren en wat nog belangrijker is zichzelf kunnen zijn. Bijkomend positief effect is ook nog dat mantelzorgers ontlast worden.

Mensen blijven langer thuis wonen, in hun eigen omgeving. Dat wil de overheid en dat willen veel mensen. Prima, maar we moeten ons heel goed realiseren, dat we er met elkaar voor moeten zorgen, dat dat op een verantwoorde manier kan. Dat vraagt inzet van inwoners, maar zeker ook van de gemeente.