De politiek maakt het beleid, niet de ambtenaren.
De gemeenteambtenaren moeten betrokken zijn bij Veenendaal. De samenstelling van het personeel moet zoveel mogelijk lijken op de samenstelling van de bevolking. Groenlinks wil dat minimaal de helft van het gemeentepersoneel in Veenendaal (of directe omgeving) woont. De gemeente moet ook meer stageplaatsen beschikbaar stellen voor studenten uit Veenendaal.

1.1 Buurten en wijken

1.2 Burgemeester & Wethouders

1.3 Stedenband, Food Valley

1.4 Strategische Visie

GroenLinks Veenendaal wil:

 • dat Veenendaal nieuwe manieren gaat uitproberen met bewonersparticipatie door middel van onder meer stadsgesprekken, buurtbudgetten en expertmeetings;
 • dat minimaal 50% van de ambtenaren in Veenendaal of directe omgeving woont;
 • dat de gemeente meer stageplaatsen creëert voor studenten uit Veenendaal;
 • dat er niet meer dan vier wethouders worden benoemd. Als er toch vijf wethouders komen geldt een salaris van 80% van de landelijke norm als uitgangspunt;
 • een maximum salaris voor door de gemeente ondersteunde verenigingen en stichtingen;
 • wijk- èn buurtgericht werken op maat, afhankelijk  van de schaal;
 • alleen een nieuwe stedenband als er voldoende draagvlak is onder de inwoners;
 • dat FoodValley gaat over economie, verkeer en landschap; de nadruk moet liggen op landschap en duurzaamheid;
 • dat adresveranderingen uit het bevolkingsregister niet worden doorgegeven aan organisaties, tenzij er een wettelijke verplichting is of expliciete toestemming is gegeven door de inwoner;
 • dat de gemeentelijke grens met Rhenen bij Petenbos-West wordt verlegd naar de Cuneraweg;
 • zich inzetten voor een ‘inclusieve’ samenleving, waarbij culturele en etnische hokjes worden doorbroken;
 • dat de gemeente artikel  1 van de grondwet voldoende onder de aandacht van de bevolking brengt.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan