Bestemmingsplan voor het Ambacht vastgesteld

Het bedrijventerrein het Ambacht heeft een nieuw bestemmingsplan. Dit bekent echter nog niet dat aan de verpaupering van dit gebied een einde is gekomen. Met name de westzijde van de Groeneveldselaan maakt een desolate indruk.

Verschillende ondernemers wilden dan ook dat het bestemmingsplan werd aangepast en nieuwe mogelijkheden zou bieden voor zogeheten perifere detailhandel. De consequenties hiervan zou echter kunnen zijn dat bedrijven uit het (duurdere) winkelcentrum wegtrekken en zich verplaatsen naar de randen van Veenendaal. Dat is een ontwikkeling die je wil voorkomen. En is het dicht bij het station gelegen gebied misschien niet beter in te richten als woongebied?

Dit waren enkele overwegingen waarom raadsbreed gekozen is om het huidige bestemmingsplan te consolideren. Wel krijgt het college een wijzigingsbevoegdheid om bijv. een tuincentrum op deze locatie toe te staan. GroenLinks wilde dat het college nog een extra wijzigingsbevoegdheid zou krijgen. Als bedrijfsactiviteiten al geruime tijd beeindigd zijn en het er niet naar uitziet dat die spoedig hervat worden, is het o.i. gewenst dat het college flexibel kan reageren op de marktomstandigheden. Dan zouden percelen waar voorheen milieubelastende activiteiten plaatvonden bijvoorbeeld omgevormd kunnen worden tot percelen met een milieuvriendelijker bestemming. Helaas kreeg dit voorstel alleen de steun van de ChristenUnie en de SP en haalde het daarom niet.